Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy Konstantynów Łódzki nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie szkoły stanowi mienie gminy Konstantynów Łódzki.

Aktywa trwałe

470.209,83

I. Rzeczowe aktywa trwałe

456392.47

Środki trwałe

456.392,47

Budynki, lokale

456.392,47

II. Należności długoterminowe

11.700,00

Aktywa obrotowe

2.117,36

I. Zapasy

0

Materiały

0

II. Należności krótkoterminowe

0

III. Środki pieniężne

2.117,36

Suma aktywów

470.209,83

Stan na 31.12.2015 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-09-2016 - Edycja treści.

30-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-05-2014 - Edycja treści.

18-11-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 275